Werkwijze

W E R K W I J Z E     aanpak muziekprojecten & algemene voorwaarden

aanpak muziekprojecten

Een professionele en gedegen projectbeschrijving vergroot de kans op realisatie en succesvolle uitvoering van een muziekproject.

MomC begeleidt en adviseert  musici, en componisten met hun muziekprojecten en heeft hiervoor een opzet projectplan ontwikkeld bestaande uit 15 onderdelen, van project(werk)titel tot en met begroting en dekkingsplan. Vanuit deze opzet wordt een definitief projectplan gecomponeerd, dat basis en uitgangspunt is voor fonds- en sponsorwerving en het werven van partners.

De essentie van de aanpak is nauwe samenwerking en bestaat uit zes fasen:
a)     Oriëntatie op projectonderwerp en indien nodig vooronderzoek doen.
b)     Toesturen opzet projectplan en begrotingsconcept.
c)     Beoordeling ontvangen teksten opzet projectplan en becijfering begrotingsconcept.
d)     Componeren van definitieve projectplan en begroting.
e)     Selecteren van fondsen, subsidiënten en sponsors passend bij beoogd project.
f)      Contacteren en aanvragen doen bij geselecteerde fondsen, subsidiënten en sponsors.

<>     Let wel! MomC is geen aanvrager!     <>

Fasen a, b & c:    
Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Fasen d, e & f:     
In een overeenkomst wordt beknopt de inhoud van het muziekproject, de samenwerkingvorm, de tijdsfasen van werk en taken & de hoogte en wijze van honorering beschreven. MomC vraagt een voorschotbedrag voor componeren van definitieve projectplan en begroting & begeleidt en adviseert projectfondswerving op basis van no-cure-no-pay.

algemene voorwaarden
1. TOEPASSING     1.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere overeenkomst die betrekking heeft op door Stichting MomC | Music of many Cultures (verder te noemen MomC), gevestigd te Amsterdam, te leveren diensten – begeleiding & advies – van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.  <>  1.2.  In deze algemene voorwaarden wordt met de opdrachtgever bedoeld: iedere (rechts)persoon die van de diensten van MomC gebruikt maakt.   <>  1.3.  Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien opdrachtgever en MomC dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
2. TOTSTANDKOMING EN WIJZIGING OVEREENKOMST     2.1.  Alle offertes/concept overeenkomsten door MomC, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door ondertekening van MomC en de opdrachtgever komt een overeenkomst tot stand.  <>  2.2.  Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen in de overeenkomst zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk tussen MomC en de opdrachtgever zijn overeengekomen. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van MomC en/of de opdrachtgever.  <>  2.3.  Kennelijke verschrijvingen/vergissingen in de offertes van MomC ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen, welke dan ook, na de totstandkoming van de overeenkomst.
3. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST     3.1.  Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MomC zijn verstrekt, is MomC gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of zonder enige verplichting de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever.  <>  3.2.  De opdrachtgever kan de overeenkomst slechts annuleren, indien MomC daar schriftelijk mee heeft ingestemd.  <>  3.3.  De opgave van ’tijden & termijnen’ in overeenkomst wordt door MomC naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn niet bindend.  <>  3.4.  MomC zal de diensten naar beste vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, maar er zal gezien de aard van de diensten nimmer sprake kunnen zijn van een bepaald door MomC 100 % gegarandeerd resultaat.  <>  3.5.  Indien en voor zover nodig voor een goede uitvoering, kan MomC bepaalde werkzaamheden door derden laten doen.
4. BETALING     4.1.  MomC levert schriftelijk een concept-overeenkomst aan de opdrachtgever, die na overeenstemming in een definitieve overeenkomst zal worden vervat.  <>  4.2.  Na ontvangst van de nota dient de opdrachtgever deze binnen 10 dagen na dagtekening te betalen door overmaking op de bankrekening van MomC.  <>  4.3. MomC heeft het recht tot opschorting cq stopzetting van de uitvoering, als de nota niet op tijd betaald is.  <>  4.4.  Als ook na schriftelijke aanmaning de nota niet binnen de in de aanmaning genoemde redelijke termijn wordt betaald, is de opdrachtgever een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de opdrachtgever aan gebruiker verschuldigde hoofdsom. Eventuele incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever. <>  4.5.  De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in 4.4 opgenomen boetebeding uitgesloten, dat wil zeggen: het recht van MomC om aanspraak te maken op het in 4.4 opgenomen boetebeding laat het recht van MomC om in plaats van de boete of naast de boete de openstaande nota te vorderen, onverlet. De boete zal op de openstaande nota in mindering worden gebracht.
5. ONTBINDING & BEËINDIGING     5.1.  De opdrachtgever wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige overeenkomstverplichting niet of niet tijdig nakomt.  <>  5.2.  In geval van verzuim van de opdrachtgever is MomC gerechtigd zonder enige verplichting de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever.  <>  5.3.  MomC is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de opdrachtgever niet aan de betalingsverplichtingen voldoet. Alle openstaande nota’s worden alsdan direct opeisbaar. MomC zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
6. OVERMACHT     6.1.  MomC is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van MomC opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door MomC niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.  <>  6.2.  Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan: onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van MomC zijn ontstaan.
7. AANSPRAKELIJKHEID     7.1.  MomC is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt indien en voor zover die  schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.  <>  7.2  MomC is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de opdrachtgever zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.
8. GESCHILLEN & TOEPASSELIJK RECHT     8.1.  Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.  <>  8.2.  Op een met MomC gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  <>  8.3.  Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het  arrondissement waarin MomC ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.